Nexu

GRATULACJE

Laureaci konkursów Nexu

Pożyczkodawcą jest Blue Finance Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000884428, NIP: 7011020984, REGON: 388221973, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 zł, wpisana do rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RIP000553. Przyznanie Pożyczki Klientowi uzależnione jest od pozytywnego wyniku Oceny zdolności kredytowej Klienta dokonanej przez Blue Finance Polska sp. z o.o.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 280,1% i została skalkulowana w oparciu o następujące założenia: kwota Pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 3000 zł; Całkowity koszt pożyczki: 1119,86 zł (w tym: Prowizja 1119,86 zł, Odsetki kapitałowe: 0 %); Całkowita kwota do spłaty: 4119,86 zł; spłata w 5 ratach z czego 4 raty są ratami równymi w wysokości 823,97 zł każda, a ostatnia rata jest ratą wyrównującą w wysokości 823,98 zł. Okres obowiązywania Umowy pożyczki – czas określony od dnia 01.08.2021 r. do dnia 29.12.2021 r. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.08.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Administratorem danych osobowych Klienta jest Blue Finance Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wszelkie informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce prywatności.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej pomiędzy Klientem a Blue Finance Polska sp. z o. o. jest Rzecznik Finansowy. Dane kontaktowe Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje na temat zasad i procedury pozasądowego rozwiązywania sporów przez Rzecznika Finansowego można znaleźć na stronie internetowej: https://rf.gov.pl

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Klientem a Blue Finance Polska sp. z o. o., Klient może również  skorzystać z Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/odr/.

Minimalny okres trwania Umowy pożyczki (okres spłaty) wynosi 2 miesiące, a maksymalny 6 miesięcy. Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 474,9%.

NEXU.pl 2022